Algemene Ledenvergadering 2010

19.30u dinsdag 31 augustus, 2010

Hoge der A 5, Groningen.

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 31 augustus 2010 om 19.30 in pakhuis Libau
adres: Hoge der a 5, Groningen

Agenda
1.    Opening en mededelingen
Agendapunt toevoegen na punt 6: Sluit het aanbod van de frequentie en aard van de lezingen aan bij de vraag? Zijn de discussies goed? Zijn er wensen, suggesties?
2.    Verslag van de secretaris 2009
Er is in 2009 is er geen excursie georganiseerd. Op 15 september 2010 zal een excursie naar Enschede/Hengelo worden georganiseerd. In 2009 zijn de volgende lezingen gegeven: 10 maart: Bart Vos, 14 april: Laurens Jan ten Kate, 9 juni: Paul de Ruiter, 3 november: Ton Venhoeven. In 2009 is er weer een boekje met verslagen van de lezingen 2007/2008 gepubliceerd, dit is toegestuurd aan de leden.
In 2009 is de inzet van de website www.ver-bouwkunst.nl verder ontwikkeld. Op de website staan de aankondigingen van de lezingen en er is een archief van de gehouden lezingen te vinden. Verder is er enige informatie over de VBB opgezet ook kun je lid worden via de website. Verder streeft het bestuur ernaar om zoveel mogelijk correspondentie met de leden via email te laten verlopen en niet per post. Sinds eind 2009 ontvangt ca 50% van de leden hun informatie per mail. Omdat de indruk er is dat de VBB weinig bekend is wordt er gewerkt aan een bekendheidsactie, de website is hierbij een belangrijk middel. In 2010 zal verder aandacht aan deze bekendheidsactie worden gegeven.
De VBB is in 1883 opgericht, dat betekend dat in 2008 de vereniging 125 jaar bestond. Omdat in 2008 het jubileumfeest is afgelast ivm te weinig sponsors is 2009 gewerkt aan een nieuw uitgebreider programma om het jubileum te vieren. Er is gestart om een archiefstudie samen met de RUG op te zetten, dit zal in 2010 een vervolg krijgen. Met een gedegen voorbereiding wordt de viering nu voor 2011 gepland.
In 2009 hebben een aantal bestuursleden afscheid genomen van de VBB: Henk Scholten (voorzitter), Paulien van der Lely (secretaris) en John Schuurman. Zij hebben allen bijna 10 jaar in het bestuur gezeten!

3.    Verslag van de penningmeester

4.    Verslag van de kascommissie

5.    Begroting 2010

6.    Bestuurssamenstelling (zie note)

7.    Rondvraag en sluiting

note:
Het voorstel voor de samenstelling van het bestuur voor het bestuursjaar 2010 is als volgt: Wijbrand Havik (voorzitter), Reinier Gerritsma (penningmeester), Sacha Schram (secretaris), Arno Muis (lid), Marieke van der Heide (lid) en Tjalling Zondag (lid).

2010

dinsdag 13 april, 2010

ONL

Kas Oosterhuis en Ilona Lénárd